White Dresses, St Petersburg, 1999, Alexey Titarenko